top of page
IMG_3798_edited.jpg

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Praktijk Olive.

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een transmissie kan d.m.v. een telefonische aanmelding, e-mail of via de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een transmissie geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. Praktijk Olive is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

 1. Maxime Denisse, gecertificeerd LEAP facilitator, Breathwork & BRTT facilitator, gevestigd te 5262SK Vught, KvK-nummer 89096622, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens de deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
   

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten van Maxime Denisse, gecertificeerd LEAP, Breathwork & BRTT facilitator, door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

 7. Dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dat vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld aan deelnemer.
   

Artikel 3 Aanbiedingen en offerte

 1. Alle offertes en aanbiedingen van dienstverlener zijn vrijblijvend. Deze offerte blijft 7 dagen geldig. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief reiskosten naar een afspraak op locatie.

 3. Indien partijen besluiten met elkaar samen te werken, en het aanbod wordt aanvaard, heeft deelnemer een bedenktijd van 5 kalenderdagen om van de overeenkomst af te zien.

 4. Indien deelnemer niet afziet van de overeenkomst binnen de aangegeven 5 kalenderdagen, of al gebruik wenst te maken van de diensten van dienstverlener, ontstaat direct een betalingsverplichting voor het gehele traject.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten, sessies of groepsactiviteiten. 
   

Artikel 4 Tarieven, betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden veroorzaakt door dienstverlener. 

 3. Betaling voor een transmissie vindt vooraf plaats door bankoverschrijving. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan.

 4. Indien de deelnemer in gebreke blijft met betrekking tot de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 5. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

 6. Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om de tarieven te wijzigen.
   

Artikel 5 Informatieverstrekking deelnemer

 1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
   

Artikel 6 Deelnamevereisten en uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.

 2. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen resultaat.

 3. Deelnemer neemt deel aan een traject en groepsactiviteiten met een open houding, waarbij de ruimte wordt gegeven aan het proces van andere deelnemers.

 4. Beide partijen zijn te allen tijde gehouden hun afspraken na te komen en een veilige omgeving te creëren.

 5. Indien deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, is dienstverlener gerechtigd de deelnemer van het 1-op-1 traject of groepsactiviteiten uit te sluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.

 6. Deelnemer gaat akkoord met de waiver agreement voor de dienst die van toepassing is (LEAP - BRTT/TRB)

 7. Deelname aan een TRB of BRTT sessie is niet mogelijk wanneer je zwanger bent, dienstverlener is dan genoodzaakt de sessie te annuleren. 
   

Artikel 7 Wijziging, opschorting en annulering

 1. De dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden indien:
  A. De deelnemer de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  B. Na het sluiten van de overeenkomst de dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  C. De deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 2. Indien deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een sessie, dient deze sessie uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Na deze annuleringstermijn worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht. Bij ziekte dient de deelnemer dit in ieder geval voor 08:30 uur op de dag van de afspraak aan de dienstverlener te melden, zodat de afspraak (in dit geval en uitsluitend in dit geval kosteloos) wordt verzet naar een later moment. 

 3. Dienstverlener is gerechtigd een groepsactiviteit te annuleren indien het minimumaantal deelnemers niet wordt behaald. Dienstverlener maakt dit tijdig kenbaar aan deelnemer en het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 dagen na annulering worden teruggestort.

 4. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een dienst of onderdeel van de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 5. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer, waarbij wordt gezocht naar een passende oplossing.

 6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het traject kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien dienstverlener dit nodig acht. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 7. Het traject kent een bepaalde tijd zoals overeengekomen. Bij deelname aan het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject tot annulering wenst over te gaan.

 8. Indien deelnemer deelname aan groepsactiviteit wil annuleren, dan wordt de betaling niet geretourneerd. Bij ziekte kan de deelname aan de groepsactiviteit worden ingehaald bij een volgende groepsactiviteit indien mogelijk.

 9. Voorts is de dienstverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

 10. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de dienstverlener op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien de dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 11. In geval van onder curatele stelling, surseance van betaling of faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid van de deelnemer waardoor deelnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft de dienstverlener het recht de overeenkomst te annuleren.

 12. Als de transmissie waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven reeds volgeboekt is, worden de reeds overgemaakte kosten gerestitueerd.

 13. Indien de deelnemer een consument is heeft de deelnemer een bedenktijd van 14 dagen vanaf de inschrijfdatum waarop de deelnemer zonder opgave van reden de overeenkomst kan ontbinden en recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde gelden.

 14. De deelnemer heeft bij annulering geen recht op deelname aan een vervangende activiteit. Dit geldt tevens indien annulering plaatsvindt omdat sprake is van overmacht aan de zijde van de dienstverlener. 

 15. Indien de dienstverlener een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden, dan is de dienstverlener gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de deelnemer.

 16. Opzegging kan enkel schriftelijk plaatsvinden.
   

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
   

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, traject of groepsactiviteit.

 4. Indien dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

 5. Deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content. 
   

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Materiaal uit het traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van het traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener.

 3. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 4. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
   

Artikel 11 Communicatie

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 2. Tijdens een groepsactiviteit kunnen deelnemers onderling communiceren. De deelnemer verklaart andere deelnemers te allen tijde met respect en open houding te behandelen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

 3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 4. Dienstverlener is tevens gerechtigd deelnemers die door hun gedrag het verloop een groepsactiviteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het traject onverlet.

 5. Praktijk Olive werkt met een privacyverklaring.
   

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Bij een klacht over een factuur en/of de geleverde diensten dient deelnemer dit binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd. 

bottom of page